Khoa học, kỹ thuật

Vietnamese English

Chương trình giảng dạy

Khoa học, kỹ thuật

Làm quen với những thí nghiệm, quá trình nghiên cứu, thu thập thông tin bằng cách sử dụng các giác quan của mình giúp con nhận diện một số quy luật đơn giản, phỏng đoán và thảo luận các ý tưởng của mình. Từ đó sẽ có những nhận thức tốt và phát triển ý thức tôn trọng bản thân, tôn trọng các sinh vật khác và bảo vệ môi trường